Asolament culturi

Nr. Numele parcele Ha 2019 2020
1 Livada de nuci 26 nuci nuci
2 Livad prun 10 Prun Prun
3 Capu dealului 2 brazi lucerna
4 Pistruiu 20 soie griu
5 Peste pirau 5 secara porumb
6 Peste pirau 2 mazare secara
7 Valea satului 16 mazare griu
8 Zaparavca 25 spelta porumb
9 Capu dealului 100 porumb floare
10 Capu dealului 80 floare soia
11 Gazarie 58 griu mazare
12 Brigada 38 mazare griu
13 Pasune 36 Spelta+mazare+soie Griu
Total 418